ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Βιολογίας στη συνεδρίαση της 07/06/2017 αποφάσισε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, την προκήρυξη για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) που χορηγεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), διετούς φοίτησης, στο γνωστικό αντικείμενο «ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ».

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, ως Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, πτυχιούχοι, των Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Οικονομικών και Γεωπονικών Σχολών, Σχολών Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Η προκήρυξη για την επιλογή εισακτέων γίνεται μία φορά το χρόνο με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στη Γραμματεία του τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών την 6η Οκτωβρίου 2017. Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν και φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές τους το Σεπτέμβριο του 2017, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν καταθέσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Τμήμα Βιολογίας ως Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του Π.Μ.Σ. (εντός Οκτωβρίου 2017) εάν επιλεγούν.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας (αρμόδια υπάλληλος, κ. Αλεξάνδρα Γρηγορακάκη ) αίτηση υποψηφιότητας, από την 01-09-2017 μέχρι και τις 06-10-2017, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα “Εγγραφές“.

Επισυνάπτεται το κείμενο της προκήρυξης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Βιολογίας στη συνεδρίαση της 25/05/2016 αποφάσισε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, την προκήρυξη για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) που χορηγεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), διετούς φοίτησης, στο γνωστικό αντικείμενο «ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ». Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, ως Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, πτυχιούχοι, των Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Οικονομικών και Γεωπονικών Σχολών, Σχολών Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας (αρμόδια υπάλληλος, κ. Αλεξάνδρα Γρηγορακάκη ) αίτηση υποψηφιότητας (ειδικό έντυπο), από την 01-09-2016 μέχρι και τις 30-09-2016, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Επισυνάπτεται το έγγραφο της προκήρυξης.  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα “Εγγραφές“.

Presentation of the Bioinformatics Postgraduate Programme @ HSCBB15

The ‘MSc in Bioinformatics’ and its web site were presented at the 10th Conference of the Hellenic Society for Computational Biology and Bioinformatics (HSCBB) – HSCBB15.:

Presentation of the Bioinformatics-related postgraduate study programs in Greece from their Directors

Constantinos Vorgias, Elias Manolakos, Polydefkis Hatzopoulos, Zoi Lygerou, Elias Zintzaras, Pantelis Bagos

Given the pace of development in bioinformatics and the urgent need to assemble a worldwide collective effort to convert the raw data collected from the various genome projects into meaningful and useful biological information, there is a growing need for highly specialized personnel in the field. The traditional degrees offered by the Hellenic Universities do not at the moment fulfil this need and there is room for a postgraduate programme suitable for current science graduates giving them a fast track to the tools and knowledge needed for active research in both academia and industry. The postgraduate bioinformatics programme at the University of Athens (UOA) takes an interdisciplinary approach and brings together some of the leading figures from the Hellenic bioinformatics community. Teaching staff are selected from existing UOA departments including Cell Biology and Biophysics, Biochemistry and Molecular Biology, and Informatics. In addition to these inter-departmental collaborations the programme takes personnel from other Universities/research centres making this a truly unique and timely effort. The programme leading to the qualification of M.Sc from the UOA takes the form of a four semester taught. The first semester covering the basics of molecular biology and computational methods prepares the students for a more detailed investigation of specific bioinformatics tools in the second semester. In the third semester, students are also given a choice of optional courses to customise their specific interests. The third and fourth semesters also include a research project, which leads to a Msc Diploma Thesis. Potential applicants are invited to view the information and admissions procedure which we have assembled together on the World Wide Web at the URL: http://bioinformatics.biol.uoa.gr/msc/

Presentation of the Bioinformatics Postgraduate Programme at the 25th Conference of the HSBS

The ‘MSc in Bioinformatics’ and its web site will be presented at the 25th Panhellenic Annual Meeting of the Hellenic Society for Biological Sciences. The abstract of the presentation follows:

BIOINFORMATICS POSTGRADUATE PROGRAMME AT THE UNIVERSITY OF ATHENS: ANNOUNCING A NEW MASTERS PROGRAMME FUNDED BY THE HELLENIC MINISTRY OF EDUCATION (EPEAEK II)

Bashir, A., Alexopoulos, I., Liakopoulos, Th., Bagos, P., Iconomidou, V., Katsaloulis, P., Litou, Z., Papandreou, N., Pavlou, K., Promponas, V, Hamodrakas, I. and Hamodrakas, S.

Department of Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology, University of Athens, Athens 157 01

Given the pace of development in bioinformatics and the urgent need to assemble a worldwide collective effort to convert the raw data collected from the various genome projects into meaningful and useful biological information, there is a growing need for highly specialized personnel in the field. The traditional degrees offered by the Hellenic Universities do not at the moment fulfil this need and there is room for a postgraduate programme suitable for current science graduates giving them a fast track to the tools and knowledge needed for active research in both academia and industry. The postgraduate bioinformatics programme at the University of Athens (UOA) takes an interdisciplinary approach and brings together some of the leading figures from the Hellenic bioinformatics community. Teaching staff are selected from existing UOA departments including Cell Biology and Biophysics, Biochemistry and Molecular Biology, and Informatics. In addition to these inter-departmental collaborations the programme takes personnel from other Universities/research centres making this a truly unique and timely effort. The programme leading to the qualification of M.Sc from the UOA takes the form of a three semester taught. The first semester covering the basics of molecular biology and computational methods prepares the students for a more detailed investigation of specific bioinformatics tools in the second semester where students are also given a choice of optional courses to customise their specific interests. The third semester is concluded by a research project. Potential applicants, for the first intake to begin in October 2003, are invited to view the information and admissions procedure which we have assembled together on the World Wide Web at the URL: http://bioinformatics.biol.uoa.gr/msc/