ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ “ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ” ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ “ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ” ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

Το Π.Μ.Σ. «Βιοπληροφορική – Υπολογιστική Βιολογία» του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4485/2017 έχει εκδοθεί ΦΕΚ που αφορά στην απόφαση Επανίδρυσης και αναμένεται η έκδοση σε ΦΕΚ του Κανονισμού Λειτουργίας αυτού.

Το Τμήμα Βιολογίας έχει ανακοινώσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, ακαδημαϊκού έτους 2018-19, μεταξύ αυτών και το Π.Μ.Σ. «Βιοπληροφορική – Υπολογιστική Βιολογία».

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, ως Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, πτυχιούχοι, των Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Οικονομικών και Γεωπονικών Σχολών, Σχολών Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας (αρμόδια υπάλληλος, κ. Αλεξάνδρα Γρηγορακάκη ) αίτηση υποψηφιότητας σε έντυπη μορφή (ειδικό έντυπο), από τις 12-09-2018 μέχρι και τις 10-10-2018, με τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Επικυρωμένο Αντίγραφο Πτυχίου (ισοτιμία ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ στις περιπτώσεις τίτλων της αλλοδαπής)

 1. Αντίγραφο Διπλωματικής Εργασίας (εφόσον έχει πραγματοποιηθεί)

 1. Επικυρωμένο Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών (ή και μεταπτυχιακών εάν υπάρχουν)

 1. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής ή περισσότερων Ξένων Γλωσσών

 1. Δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π., Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία και άλλα στοιχεία (ερευνητικές εργασίες, δημοσιεύσεις, τεχνική εμπειρία κ.λ.π.) τα οποία ενισχύουν την υποψηφιότητα

 1. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα με αναφορές και ανάτυπα (όπου υπάρχουν) σε επιστημονικό έργο ή σε επαγγελματική προϋπηρεσία

 1. Βεβαίωση της υπηρεσίας/εργοδότη τους, εφόσον εργάζονται, ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα έχουν την άδεια να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους

 1. Δύο (2) φωτογραφίες

 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Στη διαδικασία επιλογής συμπεριλαμβάνεται συνέντευξη του υποψηφίου σε μέλη της Επιτροπής Επιλογής Εισακτέων (Ε.Ε.Ε.).

Η παρακολούθηση των μαθημάτων και εργαστηρίων είναι υποχρεωτική.

Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν και φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές τους το Σεπτέμβριο του 2018, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν καταθέσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Τμήμα Βιολογίας ως Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του Π.Μ.Σ. (τέλη Οκτωβρίου 2018) εάν επιλεγούν.

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. «ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ» ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) ανά έτος. Ο ακριβής αριθμός θα καθορίζεται με απόφαση της Ε.Ε.Ε. σύμφωνα με την ποιότητα των υποψηφίων.

Όλοι οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από την Ε.Ε.Ε. του Π.Μ.Σ..

Το κόστος του συγκεκριμένου κύκλου σπουδών θα καλυφθεί από δίδακτρα των διδασκόμενων. Τα δίδακτρα θα ανέρχονται στο ποσό των 3000€ για τα 2 έτη του συγκεκριμένου κύκλου και θα καταβληθούν σε δύο ισόποσες δόσεις.

Για κάθε σχετική πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας (τηλ. 210-7274248 κ. Α. Γρηγορακάκη). Περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία του εν λόγω Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών παρέχονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στο τηλ. 210-7274876 (κ. Κατερίνα Νάστου) και στην ιστοσελίδα http://bioinformatics.biol.uoa.gr/msc .

Ο Διευθυντής και Επιστημονικός Υπεύθυνος

του Π.Μ.Σ. «ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

Αναπλ. Καθ. Ιωάννης Τρουγκάκος

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στη σελίδα Εγγραφές.  Όλα τα απαραίτητα έντυπα μπορούν να βρεθούν στη σελίδα Χρήσιμα Έγγραφα.

17th European Conference on Computational Biology (ECCB 2018): Call for Proceedings, Highlights, Elixir- Applications, Applications and Posters

ECCB  is the main computational biology event in Europe and will welcome scientists working in a variety of disciplines, including bioinformatics, computational biology, biology, medicine, and systems biology.

Available tracks: ProceedingsHighlightsELIXIR-ApplicationsApplications and Posters

Accepted submissions from proceedings track will be published, fully cited, at the Bioinformatics journal.
Submission topic areas:
 • DATA: Organization, management, categorization, integration, analysis of data, knowledge discovery
 • GENOME: Sequence analysis, alignment, evolution, phylogeny, genetics, epigenetics, 3D conformation
 • GENES: Expression, function, regulation, transcription, translation, geno-phenotype
 • PROTEINS: Structure, function, alterations, assemblies, interactions, design, proteomics
 • SYSTEMS: Systems biology, pathways, molecular networks, dynamics, signaling, multi-scale modeling

ECCB 2018 (http://eccb18.org/) will be held in Athens, Greece, 8-12 September 2018.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Βιολογίας στη συνεδρίαση της 07/06/2017 αποφάσισε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, την προκήρυξη για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) που χορηγεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), διετούς φοίτησης, στο γνωστικό αντικείμενο «ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ».

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, ως Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, πτυχιούχοι, των Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Οικονομικών και Γεωπονικών Σχολών, Σχολών Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Η προκήρυξη για την επιλογή εισακτέων γίνεται μία φορά το χρόνο με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στη Γραμματεία του τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών την 6η Οκτωβρίου 2017. Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν και φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές τους το Σεπτέμβριο του 2017, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν καταθέσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Τμήμα Βιολογίας ως Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του Π.Μ.Σ. (εντός Οκτωβρίου 2017) εάν επιλεγούν.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας (αρμόδια υπάλληλος, κ. Αλεξάνδρα Γρηγορακάκη ) αίτηση υποψηφιότητας, από την 01-09-2017 μέχρι και τις 06-10-2017, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα “Εγγραφές“.

Επισυνάπτεται το κείμενο της προκήρυξης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Βιολογίας στη συνεδρίαση της 25/05/2016 αποφάσισε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, την προκήρυξη για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) που χορηγεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), διετούς φοίτησης, στο γνωστικό αντικείμενο «ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ». Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, ως Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, πτυχιούχοι, των Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Οικονομικών και Γεωπονικών Σχολών, Σχολών Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας (αρμόδια υπάλληλος, κ. Αλεξάνδρα Γρηγορακάκη ) αίτηση υποψηφιότητας (ειδικό έντυπο), από την 01-09-2016 μέχρι και τις 30-09-2016, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Επισυνάπτεται το έγγραφο της προκήρυξης.  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα “Εγγραφές“.

Presentation of the Bioinformatics Postgraduate Programme @ HSCBB15

The ‘MSc in Bioinformatics’ and its web site were presented at the 10th Conference of the Hellenic Society for Computational Biology and Bioinformatics (HSCBB) – HSCBB15, featured alongside other Greek Masters programs in the fields of Bioinformatics and Computational Biology:

Presentation of the Bioinformatics-related postgraduate study programs in Greece from their Directors

Constantinos Vorgias, Elias Manolakos, Polydefkis Hatzopoulos, Zoi Lygerou, Elias Zintzaras, Pantelis Bagos

Abstract: Bioinformatics is an interdisciplinary field, placed at the interface of Biology, Mathematics and Computer Science. In this work, we tried for the first time to investigate the current situation of Bioinformatics education in Greece. We searched the online resources of all relevant University Departments for Bioinformatics or relevant courses. We found that all the Departments of Biological Sciences include in their curricula courses dedicated to Bioinformatics, but this is not the case for Departments of Computer Science, Computer Engineering, or Medical Schools. Despite the fact that large Universities played a crucial role in establishing Bioinformatics research and education in Greece, we observe that Universities of the periphery invest in the field, by including more relevant courses in the curricula and appointing faculty members trained in the field. In order for us to “triangulate” we didn’t confine ourselves to online resources and descriptive statistics but we also included interviews so as to have a more spherical view of the subject under discussion. The interviews provided useful insights regard-ing the teaching methods used by bioinformatics tutors, their attitudes and the difficulties they encounter. The tutors mentioned also the material that they choose, the audience’s attraction techniques and the feedback they receive.

Presentation of the Bioinformatics Postgraduate Programme at the 25th Conference of the HSBS

The ‘MSc in Bioinformatics’ and its web site will be presented at the 25th Panhellenic Annual Meeting of the Hellenic Society for Biological Sciences. The abstract of the presentation follows:

BIOINFORMATICS POSTGRADUATE PROGRAMME AT THE UNIVERSITY OF ATHENS: ANNOUNCING A NEW MASTERS PROGRAMME FUNDED BY THE HELLENIC MINISTRY OF EDUCATION (EPEAEK II)

Bashir, A., Alexopoulos, I., Liakopoulos, Th., Bagos, P., Iconomidou, V., Katsaloulis, P., Litou, Z., Papandreou, N., Pavlou, K., Promponas, V, Hamodrakas, I. and Hamodrakas, S.

Department of Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology, University of Athens, Athens 157 01

Given the pace of development in bioinformatics and the urgent need to assemble a worldwide collective effort to convert the raw data collected from the various genome projects into meaningful and useful biological information, there is a growing need for highly specialized personnel in the field. The traditional degrees offered by the Hellenic Universities do not at the moment fulfil this need and there is room for a postgraduate programme suitable for current science graduates giving them a fast track to the tools and knowledge needed for active research in both academia and industry. The postgraduate bioinformatics programme at the University of Athens (UOA) takes an interdisciplinary approach and brings together some of the leading figures from the Hellenic bioinformatics community. Teaching staff are selected from existing UOA departments including Cell Biology and Biophysics, Biochemistry and Molecular Biology, and Informatics. In addition to these inter-departmental collaborations the programme takes personnel from other Universities/research centres making this a truly unique and timely effort. The programme leading to the qualification of M.Sc from the UOA takes the form of a three semester taught. The first semester covering the basics of molecular biology and computational methods prepares the students for a more detailed investigation of specific bioinformatics tools in the second semester where students are also given a choice of optional courses to customise their specific interests. The third semester is concluded by a research project. Potential applicants, for the first intake to begin in October 2003, are invited to view the information and admissions procedure which we have assembled together on the World Wide Web at the URL: http://bioinformatics.biol.uoa.gr/msc/