Home » Admisssions

Category Archives: Admisssions

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ “ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ” ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ “ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ” ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

Το Π.Μ.Σ. «Βιοπληροφορική – Υπολογιστική Βιολογία» του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4485/2017 έχει εκδοθεί ΦΕΚ που αφορά στην απόφαση Επανίδρυσης και αναμένεται η έκδοση σε ΦΕΚ του Κανονισμού Λειτουργίας αυτού.

Το Τμήμα Βιολογίας έχει ανακοινώσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, ακαδημαϊκού έτους 2018-19, μεταξύ αυτών και το Π.Μ.Σ. «Βιοπληροφορική – Υπολογιστική Βιολογία».

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, ως Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, πτυχιούχοι, των Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Οικονομικών και Γεωπονικών Σχολών, Σχολών Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας (αρμόδια υπάλληλος, κ. Αλεξάνδρα Γρηγορακάκη ) αίτηση υποψηφιότητας σε έντυπη μορφή (ειδικό έντυπο), από τις 12-09-2018 μέχρι και τις 10-10-2018, με τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Επικυρωμένο Αντίγραφο Πτυχίου (ισοτιμία ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ στις περιπτώσεις τίτλων της αλλοδαπής)

  1. Αντίγραφο Διπλωματικής Εργασίας (εφόσον έχει πραγματοποιηθεί)

  1. Επικυρωμένο Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών (ή και μεταπτυχιακών εάν υπάρχουν)

  1. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής ή περισσότερων Ξένων Γλωσσών

  1. Δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π., Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία και άλλα στοιχεία (ερευνητικές εργασίες, δημοσιεύσεις, τεχνική εμπειρία κ.λ.π.) τα οποία ενισχύουν την υποψηφιότητα

  1. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα με αναφορές και ανάτυπα (όπου υπάρχουν) σε επιστημονικό έργο ή σε επαγγελματική προϋπηρεσία

  1. Βεβαίωση της υπηρεσίας/εργοδότη τους, εφόσον εργάζονται, ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα έχουν την άδεια να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους

  1. Δύο (2) φωτογραφίες

  1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Στη διαδικασία επιλογής συμπεριλαμβάνεται συνέντευξη του υποψηφίου σε μέλη της Επιτροπής Επιλογής Εισακτέων (Ε.Ε.Ε.).

Η παρακολούθηση των μαθημάτων και εργαστηρίων είναι υποχρεωτική.

Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν και φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές τους το Σεπτέμβριο του 2018, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν καταθέσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Τμήμα Βιολογίας ως Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του Π.Μ.Σ. (τέλη Οκτωβρίου 2018) εάν επιλεγούν.

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. «ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ» ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) ανά έτος. Ο ακριβής αριθμός θα καθορίζεται με απόφαση της Ε.Ε.Ε. σύμφωνα με την ποιότητα των υποψηφίων.

Όλοι οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από την Ε.Ε.Ε. του Π.Μ.Σ..

Το κόστος του συγκεκριμένου κύκλου σπουδών θα καλυφθεί από δίδακτρα των διδασκόμενων. Τα δίδακτρα θα ανέρχονται στο ποσό των 3000€ για τα 2 έτη του συγκεκριμένου κύκλου και θα καταβληθούν σε δύο ισόποσες δόσεις.

Για κάθε σχετική πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας (τηλ. 210-7274248 κ. Α. Γρηγορακάκη). Περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία του εν λόγω Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών παρέχονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στο τηλ. 210-7274876 (κ. Κατερίνα Νάστου) και στην ιστοσελίδα http://bioinformatics.biol.uoa.gr/msc .

Ο Διευθυντής και Επιστημονικός Υπεύθυνος

του Π.Μ.Σ. «ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

Αναπλ. Καθ. Ιωάννης Τρουγκάκος

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στη σελίδα Εγγραφές.  Όλα τα απαραίτητα έντυπα μπορούν να βρεθούν στη σελίδα Χρήσιμα Έγγραφα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Βιολογίας στη συνεδρίαση της 07/06/2017 αποφάσισε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, την προκήρυξη για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) που χορηγεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), διετούς φοίτησης, στο γνωστικό αντικείμενο «ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ».

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, ως Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, πτυχιούχοι, των Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Οικονομικών και Γεωπονικών Σχολών, Σχολών Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Η προκήρυξη για την επιλογή εισακτέων γίνεται μία φορά το χρόνο με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στη Γραμματεία του τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών την 6η Οκτωβρίου 2017. Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν και φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές τους το Σεπτέμβριο του 2017, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν καταθέσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Τμήμα Βιολογίας ως Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του Π.Μ.Σ. (εντός Οκτωβρίου 2017) εάν επιλεγούν.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας (αρμόδια υπάλληλος, κ. Αλεξάνδρα Γρηγορακάκη ) αίτηση υποψηφιότητας, από την 01-09-2017 μέχρι και τις 06-10-2017, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα “Εγγραφές“.

Επισυνάπτεται το κείμενο της προκήρυξης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Βιολογίας στη συνεδρίαση της 25/05/2016 αποφάσισε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, την προκήρυξη για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) που χορηγεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), διετούς φοίτησης, στο γνωστικό αντικείμενο «ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ». Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, ως Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, πτυχιούχοι, των Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Οικονομικών και Γεωπονικών Σχολών, Σχολών Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας (αρμόδια υπάλληλος, κ. Αλεξάνδρα Γρηγορακάκη ) αίτηση υποψηφιότητας (ειδικό έντυπο), από την 01-09-2016 μέχρι και τις 30-09-2016, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Επισυνάπτεται το έγγραφο της προκήρυξης.  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα “Εγγραφές“.