Αρχική » Οργάνωση » Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας

 

Παλαιότερος Κανονισμός Λειτουργίας (σε ισχύ ως και το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Ο παρακάτω κανονισμός λειτουργίας ίσχυε για το ΠΜΣ «Βιοπληροφορική» ως και το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και εξακολουθεί να ισχύει για τους φοιτητές του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.  Για τους εισακτέους του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 στο ΠΜΣ «Βιοπληροφορική – Υπολογιστική Βιολογία» ισχύει ο αναθεωρημένος κανονισμός όπως αυτός έχει εγκριθεί από τη συνέλευση του Τμήματος Βιολογίας, με τη δημοσίευση του ανάλογου ΦΕΚ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 1

Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών «Σ.Θ.Ε.» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών «Ε.Κ.Π.Α.» θα λειτουργήσει από το Ακαδημαϊκό έτος 2014-15 αναμορφωμένο το Π.Μ.Σ. συμφωνά με τις διατάξεις των ΦΕΚ 3044/2014, τ.Β’ και Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ.Α’). Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας συμπληρώνει τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 43800/B7 Υπουργικής Απόφασης για την οργάνωση και λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Βιοπληροφορική». Ο αναθεωρημένος και προσαρμοσμένος στις τρέχουσες ανάγκες Κανονισμός Λειτουργίας έχει εγκριθεί από την Συντονιστική Επιτροπή «Σ.Ε.» του εν λόγω προγράμματος και την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης «Γ.Σ.Ε.Σ.» του Τμήματος Βιολογίας.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας αποβλέπει:

 • Να διευκρινίσει τις προϋποθέσεις για την αυστηρή τήρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, και τη φοίτηση των Mεταπτυχιακών Φοιτητών «Μ.Φ.» μέχρι την αποπεράτωση των σπουδών τους.

 • Να προσδιορίσει το δομικό πλαίσιο μιας απρόσκοπτης συνεργασίας μεταξύ των διδασκόντων, σπουδαστών και διοικητικών υπαλλήλων, με απώτερο σκοπό την ομαλή διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου, όπως ορίζεται στο σχετικό ΦΕΚ 3044/2014 τ.Β’.

Άρθρο 2

Όργανα του Π.Μ.Σ.

Τα όργανα του Π.Μ.Σ. είναι:

 • Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος «E.Y.» και Διευθυντής του Π.Μ.Σ. κ. Κωνσταντίνος Βοργιάς, Καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Η Σ.Ε. η οποία απαρτίζεται από τρία (3) μέλη του Τμήματος Βιολογίας (με την προϋπόθεση ότι διδάσκουν μαθήματα του Π.Μ.Σ «Βιοπληροφορικής») και ορίζεται σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. Σε αυτή συμμετέχει υποχρεωτικά ο E.Y.

Άρθρο 3

Οργανωτική και Διοικητική Δομή

Το Π.Μ.Σ. υποστηρίζεται διοικητικά από τη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας και τεχνικά από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., υπό την επίβλεψη του E.Y. του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 4

Προκήρυξη θέσεων – Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Η προκήρυξη για την επιλογή εισακτέων Μ.Φ. γίνεται κάθε χρόνο με συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. (http://bioinformatics.biol.uoa.gr/msc) και του Τμήματος Βιολογίας (http://www.biol.uoa.gr).

Για την φοίτηση στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Οικονομικών και Γεωπονικών Σχολών, Σχολών Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Τα επιπλέον του Πτυχίου κριτήρια επιλογής των υποψηφίων καθορίζονται από την Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Η επιλογή των υποψηφίων Μ.Φ. για το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει οπωσδήποτε προφορική συνέντευξη.

Η αξιολόγηση και η τελική επιλογή των υποψηφίων φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων:

 • στοιχεία σχετικά με την επιστημονική κατάρτηση και την επαγγελματική κατεύθυνση του υποψηφίου που θα προκύψουν από προφορική συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής Εισακτέων «Ε.Ε.Ε.»

 • δύο συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π., Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία

 • βαθμό πτυχίου ή και συναφούς Μεταπτυχιακού Διπλώματος της ημεδαπής ή αλλοδαπής

 • επιδόσεις σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά μαθήματα συναφή με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

 • περιεχόμενο διπλωματικής εργασίας (όπου προβλέπεται σε προπτυχιακό η μεταπτυχιακό επίπεδο)

 • δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, ανακοινώσεις σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια

 • επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Με εισήγηση του Ε.Υ. προς την Γ.Σ.Ε.Σ. εγκρίνεται η συγκρότηση της Ε.Ε.Ε., η οποία αποτελείται κατά κανόνα από την Σ.Ε.

Μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής, η Ε.Ε.Ε. καταρτίζει πίνακα των υποψηφίων με σειρά επίδοσης και σε συνεδρίασή της αποφασίζει για τον τελικό αριθμό εισακτέων και την τελική σειρά επιτυχίας.

Οι επιτυχόντες εγγράφονται στο Τμήμα Βιολογίας, ως Μ.Φ. του Π.Μ.Σ., μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Ε. και έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.

Άρθρο 5

Προϋποθέσεις για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Βιοπληροφορικής»

Για την επιτυχή περάτωση των σπουδών, κάθε Μ.Φ. πρέπει να παρακολουθήσει, ασκηθεί και εξεταστεί με επιτυχία:

 • στα έντεκα (11) υποχρεωτικά μαθήματα

 • σε δυο (2) τουλάχιστον μαθήματα επιλογής, και

 • στη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Κάθε Μ.Φ. θεωρείται ότι έχει παρακολουθήσει κάποιο μάθημα και επομένως έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις μόνο αν έχει λιγότερες από δύο (2) απουσίες σε αυτό, οπως αυτό αποδεικνύεται από τα παρουσιολόγια σε κάθε μάθημα με υπογραφή του (Παραδόσεις & Ασκήσεις).

Κάθε επιτυχώς εξεταζόμενο μάθημα πιστώνεται στον Μ.Φ. με έξι (6) πιστωτικές μονάδες βάσει του συστήματος ECTS. Για την απόκτηση του πτυχίου κάθε Μ.Φ. πρέπει να εξετασθεί με επιτυχία στα έντεκα (11) Υποχρεωτικά Μαθήματα (σύνολο 66 ECTS) και τουλάχιστον σε δύο (2) από τα Μαθήματα Επιλογής (σύνολο 12 ECTS), και τέλος να συγγράψει και να παρουσιάσει Διπλωματική Εργασία «Δ.Ε.» (42 ECTS). Ο αριθμός ECTS που απαιτούνται για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. είναι 120. Για τον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου προσμετρούνται κατά 70% ο μέσος όρος των επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων (Υποχρεωτικά και Επιλογής), και κατά 30% ο βαθμός της Δ.Ε. Η επιλογή των Μαθημάτων Επιλογής του Γ’ Εξαμήνου γίνεται στα τέλη του Β’ Εξαμήνου από το Μ.Φ. με συμπλήρωση σχετικού εντύπου που κατατίθεται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (Παράρτημα 1). Αν κάποιος Μ.Φ. έχει συμπληρώσει περισσότερα από δύο (2) κατ’ επιλογή μαθήματα, πρέπει να επιλέξει δύο (2) από αυτά για να προσμετρηθούν για τον υπολογισμό του τελικού βαθμού και να ενημερώσει τη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. είναι 4 εξάμηνα και η μέγιστη 6 εξάμηνα. Σε περίπτωση που κάποιος Μ.Φ. δεν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του στον προβλεπόμενο χρόνο, διαγράφεται από τα μητρώα των Μ.Φ. μετά από εισήγηση της Σ.Ε. και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Σ.Ε. μπορεί να προτείνει προς έγκριση την αίτηση του Μ.Φ. για παράταση της φοίτησης του κατά 1 εξάμηνο στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

Άρθρο 6

Προϋποθέσεις για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος

Οι Μ.Φ. μετά την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. μπορούν σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας και του Ν.3685/2008, να συνεχίσουν τις σπουδές τους για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, αφού υποβάλλουν την αντίστοιχη αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

Άρθρο 7

Περιεχόμενο, διάρκεια και παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων

Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων (τίτλοι μαθημάτων, περιεχόμενο και διδάσκοντες) αποφασίζεται από την Σ.Ε. Για κάθε μάθημα ορίζεται συντονιστής που μπορεί να είναι μέλος Δ.Ε.Π. είτε του Τμήματος Βιολογίας είτε κάποιου συνεργαζόμενου Τμήματος του Ε.Κ.Π.Α.

Ο συντονιστής σε συνεργασία με τον Ε.Υ. επιλέγουν τους συνεργάτες τους βασιζόμενοι στη διαθεσιμότητα και την γραπτή εκδήλωση ενδιαφέροντος μελών Δ.Ε.Π. ή εξωτερικών συνεργατών και υποβάλλει σχετική πρόταση στη Σ.Ε. και έγκριση από την Γ.Σ.Ε.Σ. Το πρόγραμμα των μαθημάτων, οι αναθέσεις και η αντίστοιχη ύλη μπορούν να τροποποιούνται μετά από έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ. Προβλέπονται τακτικές συναντήσεις των συμμετεχόντων στη διδασκαλία μαθημάτων συγγενούς γνωστικού αντικειμένου με ευθύνη του Ε.Υ. του Π.Μ.Σ. με στόχο την εναρμόνιση του περιεχομένου κάθε μαθήματος.

Ένα μάθημα θεωρείται ότι διδάχθηκε επαρκώς όταν συμπληρωθούν 13 εβδομάδες διδασκαλίας, όπως αποδεικνύεται από το ημερολόγιο διδασκαλίας (Παράρτημα 2).

Οι προφορικές ή γραπτές εξετάσεις διενεργούνται αμέσως μετά το τέλος κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που καθορίζονται από τον Ε.Υ. σε συνεργασία με τους συντονιστές των μαθημάτων στα Πλαίσια του Ακαδημαϊκού Ημερολογίου (Παράρτημα 3).

Κατά την διάρκεια του εξαμήνου οι διδάσκοντες μπορούν να ζητούν γραπτές εργασίες οι οποίες θα συνυπολογίζονται στον τελικό βαθμό κατά περίπτωση. Οι εξετάσεις γραπτές ή προφορικές, βαθμολογούνται με άριστα το δέκα (10) και βάση το πέντε (5) και επαναλαμβάνονται τον Σεπτέμβριο σε περίπτωση αποτυχίας. Οι φοιτητές υποχρεούνται να προσέρχονται στις αντίστοιχες εξεταστικές περιόδους. Η μη προσέλευση ισοδυναμεί με αποτυχή προσπάθεια.

Οι φοιτητές που αποτυγχάνουν μετά από δύο (2) διαδοχικές προσπάθειες, παραπέμπονται σε Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή «T.E.E.» για κάθε μάθημα που ορίζεται από την Σ.Ε. και στην οποία συμμετέχει ο Ε.Υ., ο Συντονιστής του εκάστοτε μαθήματος και ένας ακόμη διδάσκων του Π.Μ.Σ. ο οποίος ορίζεται απ’το Συντονιστή.

Αποτυχία κατά την εξέταση ενώπιον της T.E.E. σε οποιοδήποτε μάθημα συνεπάγεται διαγραφή του Μ.Φ. από το Π.Μ.Σ. Την αντιμετώπιση εξαιρετικών περιπτώσεων επιλύει η Σ.Ε. σε συνεργασία με τον συντονιστή του αντίστοιχου μαθήματος και τον Ε.Υ. μετά από σχετικό αιτιολογημένο έγγραφο αίτημα του Μ.Φ.

Η παρακολούθηση των παραδόσεων, των μαθημάτων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Παρόντος Κανονισμού.

Ειδικές περιπτώσεις, όπως θέματα υγείας, επιλύει η Σ.Ε. μετά από αιτιολογημένο έγγραφο αίτημα του Μ.Φ. και με ενυπόγραφη συγκατάθεση του συντονιστή του αντίστοιχου μαθήματος. Η επίλυση σχετικών θεμάτων θα γίνεται κυρίως με χρήση της διαδικασία της εξάμηνης ή ετήσιας αναστολής φοίτησης όπως αυτή προβλέπεται στο Ν.3685/2008.

Το ποσοστό συμμετοχής των εργαστηριακών ασκήσεων και των εργασιών στον τελικό βαθμό του κάθε μαθήματος καθορίζεται για κάθε μάθημα ξεχωριστά με ευθύνη του συντονιστή του μαθήματος και του Ε.Υ. και περιγράφεται αναλυτικά στον Οδηγό Σπουδών του Π.Μ.Σ.

Διπλωματική Εργασία

Στα τέλη του Β’ εξαμήνου οι διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ. (μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. και Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων) προτείνουν θέματα Δ.Ε. Στη συνέχεια αποστέλλουν τα θέματα των Δ.Ε. (τίτλους, περιλήψεις, επιβλέποντες και προτεινόμενη Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή Δ.Ε.) στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Η αποστολή γίνεται χρησιμοποιώντας το έντυπο του Παραρτήματος 4.

Τα θέματα των Δ.Ε. κοινοποιούνται στους Μ.Φ. και ακολουθεί η συμπλήρωση και υποβολή από τους Μ.Φ. ειδικού εντύπου (Παράρτημα 5) στο οποίο αναγράφεται η σειρά προτίμησή τους για τα θέματα Δ.Ε. που ενδιαφέρονται.

Οι αιτήσεις παραπέμπονται στους αντίστοιχους επιβλέποντες και ακολουθεί η τελική επιλογή του θέματος για κάθε Μ.Φ., ο ορισμός του Επιβλέποντος και των υπόλοιπων μελών της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής Δ.Ε. με τη σύμφωνη γνώμη του Ε.Υ. και της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Την τελική λίστα επιλογής την επικυρώνει η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Βιολογιάς (Ν.3685/2008 – ΦΕΚ 148, τ.Α’).

Μετά την ολοκλήρωση του πρακτικού μέρους της Δ.Ε. και τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος γίνεται πρώτα άτυπη παρουσίαση των αποτελεσμάτων υπο μορφή σεμιναρίων και ακολουθεί η συγγραφή της Δ.Ε.

Το εξώφυλλο κάθε διπλωματικής εργασίας βασίζεται σε πρότυπο εξώφυλλο, (Παράρτημα 6).

Ο Μ.Φ. καταθέτει το τελικό σχέδιο της Δ.Ε. στην Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή Δ.Ε. και στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την τελική παρουσίαση σε έντυπη μορφή. Σε κάθε έντυπο της Δ.Ε. συνημμένως κατατείθεται σε CD η παρουσιάση της Δ.Ε. και η Δ.Ε. σε μορφή pdf και doc και οποιαδήποτε συμπληρωματικά αρχεία κρίνονται απαραίτητα.

Ο Ε.Υ. σε συνεργασία με την T.E.E. κάθε Δ.Ε. ορίζει ημερομηνία εξέτασης βάσει του Ακαδημαϊκού Ημερολογίου του Π.Μ.Σ. ενημερώνοντας εγγράφως και τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. για κοινοποίηση μέσω ανάρτησης στο Τμήμα Βιολογίας. Σε κάθε περίπτωση η κοινοποίηση οφείλει να προηγείται της παρουσίασης κατά τουλάχιστον επτά (7) ημέρες. Η Δ.Ε. παρουσιάζεται από τον Μ.Φ. σε ανοιχτή συνεδρία σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Η επίδοση του Μ.Φ. βαθμολογείται με άριστα το δέκα (10) και βάση το πέντε (5). Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή Δ.Ε. υπογράφει το σχετικό Πρακτικό (Παράρτημα 7) το οποίο υποβάλλει στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και διαβιβάζεται στη Γραμματεία του Τμήματος.

Σε περίπτωση που η T.E.E. κάθε Δ.Ε. κρίνει ότι η εργασία δεν είναι ικανοποιητική, υποδεικνύει στον φοιτητή περαιτέρω τροποποιήσεις, βελτιώσεις και αλλαγές και έχει την δυνατότητα να τον καλέσει για επαναληπτική παρουσίαση στην επόμενη εξεταστική περίοδο. Η διαδικασία υποστήριξης της Δ.Ε. επαναλαμβάνεται, μόνο μια (1) φορά και σε περίπτωση αποτυχίας ο Μ.Φ. διαγράφεται.

Η ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας εκπόνησης και εξέτασης της Δ.Ε. δεν πρέπει να ξεπερνά το ΣΤ’ εξάμηνο.

Παράταση ενός (1) εξαμήνου μπορεί να δοθεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις ύστερα από αίτηση του Μ.Φ. και απόφαση της Σ.Ε. με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος και έγκριση απο την Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Βιολογίας.

Άρθρο 8

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Για κάθε Μ.Φ., ορίζεται από τη Σ.Ε. Ακαδημαϊκός Σύμβουλος ένα μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Βιολογίας ή των διδασκόντων στο Π.Μ.Σ., όπως προβλέπεται από το άρθρο 12 παράγραφος Α του Ν. 2083/92.

Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος παρακολουθεί την πορεία των σπουδών και συμβουλεύει το Μ.Φ. σε άμεση συνεργασία με τον Ε.Υ.

Άρθρο 9

Παροχές-Συμμετοχή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών σε Πανεπιστημιακά Όργανα

Οι Μ.Φ. έχουν τα προνόμια και διευκολύνσεις (συμμετοχή σε Πανεπιστημιακά Όργανα, Παροχές) των προπτυχιακών φοιτητών, όπως αυτά ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2083/92, καθώς και άλλων σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων.

Άρθρο 10

Διαμόρφωση τελικής βαθμολογίας – Απονομή των Διπλωμάτων

Η τελική βαθμολογία του Μ.Δ.Ε. διαμορφώνεται με βάση το Άρθρο 5 του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας.

Το Μ.Δ.Ε. με τίτλο «Βιοπληροφορική», υπογράφεται από τις Πρυτανικές Αρχές και τον Πρόεδρο του Τμήματος Βιολογίας, και απονέμεται σε ειδική τελετή από τις Πανεπιστημιακές Αρχές.

Άρθρο 11

Ανάθεση μαθημάτων

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α ή άλλων Πανεπιστημίων ή Ερευνητές (Ν.3685/2008), που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα μαθήματα του Π.Μ.Σ., απευθύνονται στον Ε.Υ. εγγράφως. Ο Ε.Υ. συγκαλεί την Σ.Ε. η οποία καταρτίζει τη λίστα των αναθέσεων διδασκαλίας και η οποία εγκρίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.

Άρθρο 12

Κόστος Λειτουργίας

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. καλύπτεται από δίδακτρα των Μ.Φ. καθώς και άλλες πηγές όπως ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες, δωρέες. Τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των 1500 € ανά έτος (σύνολο 3000 € για τα δύο (2) Ακαδημαϊκά έτη) και καταβάλλονται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας «Ε.Λ.Κ.Ε.» του Πανεπιστημίου Αθηνών εντός δύο (2) εβδομάδων από την έγκριση της επιλογής εισακτέων από την Γ.Σ.Ε.Σ. για τους φοιτητές του Α΄ έτους και εντός δύο εβδομάδων από την ημέρα έναρξης μαθημάτων του Γ’ εξαμήνου για τους φοιτητές Β’ έτους.

Σε περίπτωση οριστικής αποχώρησης ή διαγραφής Μ.Φ. από το Π.Μ.Σ. δεν επιστρέφονται τα καταβληθέντα δίδακτρα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης του επιλεγμένου Μ.Φ. εντός δύο (2) εβδομάδων από την έγκριση της επιλογής του από την Γ.Σ.Ε.Σ. (για φοιτητές Α’ έτους), εάν έχει καταβάλει την πρώτη δόση των διδάκτρων, αυτή επιστρέφεται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. κατόπιν αίτησής του Μ.Φ. και σύμφωνης γνώμης του Ε.Υ.

Άρθρο 13

Διαγραφές Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Είναι δυνατή η διαγραφή Μ.Φ. από το Π.Μ.Σ. με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε. Οι κύριοι λόγοι διαγραφής Μ.Φ. είναι οι ακόλουθοι:

 • Αντιγραφή στις εξετάσεις ή στην εκπόνηση εργασιών ή στην επίλυση ασκήσεων, ανάρμοστη συμπεριφορά και λοιπά παραπτώματα που δεν συνάδουν με την ιδιότητα του Μ.Φ. και την Ακαδημαϊκή δεοντολογία.

 • Χρήση ιδεών, μεθόδων και αποτελεσμάτων ή αντιγραφή μέρους εργασιών άλλων επιστημόνων, χωρίς αναφορά σ’ αυτούς, στη μεταπτυχιακή Δ.Ε. ή σε άλλες εργασίες.

 • Μη επιτυχής επανεξέταση της Δ.Ε. που εκπόνησε.

 • Άρνηση του Μ.Φ. να καταβάλει τα προβλεπόμενα δίδακτρα του ακαδημαϊκού έτους ή μη καταβολή των διδάκτρων εντός των προθεσμιών που ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

 • Μη επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον ένα (1) μάθημα μετά από αποτυχία στις επαναληπτικές εξετάσεις και παραπομπή σε Τριμελή Επιτροπή (βλ. Άρθρο 7).

Άρθρο 14

Υποτροφίες

Η Σ.Ε. αποφασίζει για τη χορήγηση υποτροφιών στο Γ’ εξάμηνο σε φοιτητές του Π.Μ.Σ. ανάλογα με τα διαθέσιμα χρήματα για την κάλυψη υποτροφιών, με κριτήριο τις επιδόσεις τους στα δύο (2) πρώτα εξάμηνα των μεταπτυχιακών σπουδών τους.

Άρθρο 15

Διάφορα

Για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα σχετικό με το Π.Μ.Σ. «Βιοπληροφορική» για το οποίο δεν υπάρχει πρόβλεψη στον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας ή στην Υπουργική Απόφαση, αρμόδια για να αποφασίσει είναι η Σ.Ε. μετά από εισήγηση του Ε.Υ., η οποία πρέπει να εγκριθεί από την Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Βιολογίας.

Για τους εισαχθέντες μεταπτυχιακούς φοιτητές μέχρι και το Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 ισχύουν όσα αναγράφονται στον προηγούμενο κανονισμό λειτουργίας του Π.Μ.Σ.